Klíčové charakteristiky ISTJ

důkladnost praktičnost, obětavost, systematičnost, organizovanost, dodržování slibů, spolehlivost, smysl pro povinnost, realističnost, stálost rozumnost, uzavřenost

Časté role v týmu: kontrolor, dotahovač
„Modlitba“: „Pane, pomoz mi uvolnit se, abych se nesoustředil na nepodstatné detaily, i když některé z nich mohou způsobit značné problémy později. A pojďme začít zítra v 08:31:04.“

Temperament: Strážce (SJ)

Silné stránky ISTJ

Lidé s typem ISTJ mají silný smysl pro odpovědnost a hlubokou loajalitu k organizacím, rodině a vztahům ve svém životě. Vytrvale pracují na splnění závazků v zadaném rozsahu a čase. Jsou schopni mnoho obětovat pro splnění úkolů, které vnímají jako nezbytné, ale mají tendenci ignorovat úkoly, které jim nedávají smysl. ISTJ zpravidla dávají přednost samostatné práci, za jejíž výsledky pak nesou odpovědnost. Přesto rádi pracují v týmech, když je to nezbytné pro správné splnění úkolů a když jsou týmové role přesně definovány. Při týmové práci vyžadují, aby zadané úkoly plnili i všichni ostatní. Kompetentnost a zodpovědnost jsou pro ISTJ nesmírně důležité. Očekávají, že i ostatní budou stejně svědomití a spolehliví jako oni sami.

Pro lidi s typem ISTJ jsou důležitá fakta. Svou preferenci pro smysly používají především ve vnitřním, duševním světě, kde mají zásobárnu informací. Po nich sáhnou, když si potřebují zdůvodnit nebo vysvětlit realitu. Proto zpravidla bývají praktičtí, realističtí a systematičtí. Lidé s typem ISTJ používají myšlení při rozhodování, ke kterému přistupují objektivně a podle logických konzistentních kritérií. Zaměřují se na úkoly nebo systémy, jednotlivci je příliš nezajímají. Proto tíhnou k tomu, že jsou logičtí, analytičtí, objektivní a racionální.

ISTJ mají jasné a stálé názory, protože k nim dospěli pečlivou a důkladnou aplikací logických kritérií, založených na zkušenostech a znalostech. Věří, že standardní postupy existují proto, že zkrátka dobře fungují. ISTJ podpoří změnu pouze tehdy, když fakta ukazují, že taková změna povede k lepším výsledkům. Lidé s typem ISTJ jsou společenští, když jsou ztotožněni s rolí, kterou v dané chvíli hrají. Zpravidla však sdílejí své bohatství smyslových vjemů a vzpomínek pouze s blízkými přáteli. Ostatní vidí jejich pravidla a úsudky, jejich touhu po řádu a jasném plánu, ale již možná nevidí, jak vtipně a osobitě dovedou reagovat v soukromí.

Pro ISTJ může být těžké vidět smysl potřeb druhých, které jsou vzdálené jejich vlastním potřebám. Ale jakmile jsou přesvědčeni, že milované osobě na dané věci opravdu záleží, stává se tato potřeba pro ně faktem. Ostatní lidé vidí ISTJ zpravidla jako klidné, odměřené, vážné, zásadové, systematické a uznávající tradice.

Možné slabiny ISTJ

Pokud ISTJ nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni pro svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • svou pozornost zaměřit čistě na plnění lhůt, harmonogramů a dodržování postupů – postupovat přesně „podle příručky“,
  • být příliš kritičtí a soudit ostatní,
  • mít obtíže s delegováním – nevěřit ostatním, že svou práci odvedou dobře.

Pro ISTJ je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – iNtuici (N) a cítění (F). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • být slepí k širším důsledkům současných rozhodnutí,
  • být tolik soustředěni na logiku, že přestanou zvažovat dopad na lidi,
  • selhávat v adekvátním reagování na potřeby sounáležitosti a těsnějších vztahů lidí kolem sebe.

Pod velkým stresem se může ISTJ stát, že přestanou být schopni používat svůj obvykle klidný, racionální úsudek a začnou vytvářet „katastrofické scénáře“ – tisíce představ o důsledcích negativních okolností pro ně samotné i pro ostatní.