Klíčové charakteristiky INTJ

nezávislost, zaměření na logiku, kritičnost, originálnost, názorová stálost, zaměření na vize, náročnost, uzavřenost, myšlení v souvislostech, autonomnost, zaměření na teorie, systémové uvažování

Časté role v týmu: stratég, vizionář
„Modlitba“: Pane, pomoz mi být otevřený myšlenkám druhých, jakkoliv zcestné jsou.

Temperament: Racionál (NT)

Silné stránky INTJ

Lidé s preferencemi INTJ mají jasnou vizi o budoucích možnostech a nechybí jim ani energie a organizační schopnosti, aby své vize mohli realizovat. Mají rádi složité, obtížné úkoly a jsou schopni řešit vysoce teoretické a abstraktní záležitosti. Jakmile si vytvoří obecný plán, najdou i strategie pro dosažení svých cílů. Jejich globální způsob uvažování je vede ke stanovení vizionářských cílů a globálních plánů pro jejich dosažení v rámci velkých organizací. INTJ si váží znalostí a od sebe i od druhých očekávají kompetentnost. Nejvíc se jim protiví zmatky, nepořádek, lajdáctví.

INTJ vidí věci z globální perspektivy a rychle si nové informace dávají do souvislosti s celkovým obrazem. Více důvěřují své intuici než oficiální autoritě či všeobecnému mínění. Bezduchá rutina omezuje jejich kreativitu. INTJ používají intuici zvláště ve svém vnitřním světě, kde vytvářejí složité představy o budoucnosti. INTJ zpravidla bývají vizionářští, koncepční, zaměření na budoucnost a tvořivé zvažování různých možností.

INTJ používají své myšlení, aby došli k logickým rozhodnutím. Všechno posuzují kritickým okem, rychle rozpoznají problémy, vyžadující řešení, a jakmile to situace vyžaduje, dokážou být rozhodní a neústupní. Bývají proto také jasní, struční, racionální, objektivní a nezaujatě kritičtí. INTJ umí výborně dlouhodobě plánovat a často se dostanou do vedoucích pozic ve skupinách či organizacích. Jsou nezávislí, věří svým vlastním názorům a úsudkům více než ostatním. Své vysoké nároky na kompetentnost a znalosti uplatňují v první řadě na sebe.

INTJ ukazují světu klidnou, rozhodnou a sebejistou tvář. Může pro ně být obtížené vést běžnou konverzaci. Většinou přímo nedávají najevo, čeho si nejvíc cení a své originální vhledy do situace si nechávají pro sebe. Okolí se o nich dozvídá nepřímo, z jejich rozhodnutí, názorů a plánů, které umí jasně formulovat. Ostatní je mohou vnímat jako lidi, se kterými se nedá mluvit, což INTJ musí překvapit – vždyť jsou ochotní změnit názor, pokud se objeví nové skutečnosti. Ostatní vidí INTJ zpravidla jako uzavřené, rezervované, neproniknutelné, koncepční, originální a nezávislé.

Potenciální slabé stránky INTJ

Pokud INTJ nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrovaní a mohou:

  • být odtažití a lhostejní, neříkat druhým o svých úvahách a plánech,
  • být kritičtí k těm, kdo hned nepochopí jejich vize,
  • jít příliš neústupně za svým.

Pro INTJ je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – Smyslům (S) a Cítění (F). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • přehlédnout detaily či fakta, která se nevejdou do jejich intuitivních schémat,
  • zabývat se „intelektuálními hrami“, abstraktními ideami a termíny, které pro ostatní nemají žádný smysl.

Pod velkým stresem mohou INTJ přehlížet, jaké má jejich rozhodnutí důsledky pro druhé, a neposkytovat druhým tolik ocenění a tak blízké vztahy, jak by si druzí přáli.

Známí INTJ

Isaac Newton, Dwight D. Eisenhower, Bill Gates, Niels Bohr, zdroj: Keirsey

Arnold Schwarzenegger, John. F. Kennedy, Jodie Foster, Mark Zuckerberg, Lance Armstrong, zdroj: Ranker