Klíčové charakteristiky INFP

empatie, jemnost, zaměření na etiku, přizpůsobivost, angažovanost, loajálnost, tvořivost, oddanost, zvídavost, hloubka prožitku, zdrženlivost, pochopení

Časté role v týmu: harmonizátor, diplomat
„Modlitba“: Pane, pomoz mi dokončit všechno, co jsem za….

Temperament: Idealista (NF)

Silné stránky INFP

Lidé s typem INFP se řídí pevnými vnitřními zásadami. Chtějí pracovat tak, aby to přispělo k jejich osobnímu rozvoji a zároveň to mělo význam pro ostatní – potřebují zkrátka i jiný smysl práce než výplatní pásku. Je pro ně podstatné, aby dokázali objasnit svoje hodnoty a žít v souladu s nimi. INFP chápou a respektují emocionální a psychologické potřeby ostatních i tehdy, pokud je tito lidé sami nevyjadřují nebo dokonce ani nerozpoznají. Lidé s typem INFP používají svou preferenci pro cítění hlavně ve svém vnitřním světě a dospívají k rozhodnutí na základě svého sebeporozumění, individuality a osobnostního růstu. Je pro ně podstatné dostát morálním požadavkům. Zpravidla bývají citliví, zainteresovaní, pozorní, idealističtí a loajální ke svým ideám a hodnotám. INFP mají v oblibě čtení, úvahy a diskuse o možných pozitivních změnách do budoucna. Zajímají je různé ideje a rychle vidí různá spojení a skrytý smysl věcí. Bývají proto také zvídaví, tvořiví, schopní dlouhodobých vizí.

INFP často fascinuje možnost zkoumat složitosti lidské povahy – ať už se jedná o ně samé či o druhé. Mají sklon pracovat v přívalech energie, a pokud je projekt plně zaujal, jsou schopni velké koncentrace a vysokých výkonů. Bývají spolehliví, pokud jde o práci či plnění závazků k druhým lidem. Mají ale problém s rutinními činnostmi, které pro ně nemají velký smysl. INFP dávají přednost práci o samotě nebo jen s pár lidmi. Jsou přizpůsobiví a pružní, pokud něco neohrožuje jejich vnitřní hodnoty. Pak se přestanou přizpůsobovat a může následovat vlna hodnocení tak důrazných, že to ostatní překvapí.

INFP mají sklon být rezervovaní a své nejvnitřnější hodnoty sdílejí jen s vybranými lidmi. Váží si hlubokých mezilidských vztahů založených na opravdovosti, skutečném porozumění a vzájemném učení. INFP si nejvíc váží těch, kteří si dají tu práci, aby porozuměli jejich hodnotám a cílům. Ostatní lidé vidí INFP zpravidla jako citlivé, přemýšlivé, originální a individualistické, někdy až neproniknutelné  osobnosti.

Potenciální slabé stránky INFP

Pokud INFP nenajdou místo, kde by mohli své preference využít a být ostatními uznáváni za svůj přínos, cítí se zpravidla frustrováni a mohou:

  • mít najednou problémy se slovním vyjádřením,
  • odtahovat se od lidí i situací,
  • neposkytovat druhým dostatek informací, zvlášť o důležitých hodnotách.

Pro INFP je přirozené věnovat méně pozornosti nepreferovaným funkcím – Myšlení (T) a Smyslům (S). Pokud je však opomíjejí příliš, mohou:

  • být snadno zaskočeni rozdílem mezi ideami a reálnými výsledky,
  • odmítat logické argumenty i ve chvíli, kdy jsou na místě, a trvat v takových situacích na svém vnitřním přesvědčení,
  • být nepraktičtí a mít problémy se získáváním zdrojů, potřebných k dosažení určitého cíle,

Pod velkým stresem mohou INFP vážně pochybovat o svých schopnostech i o schopnostech druhých a být příliš kritičtí.

Známí INFP

Princezna Diana, Richard Gere, Audrey Hepburn, zdroj: Keirsey

Johnny Depp, Nicolas Cage, John Lennon, zdroj: Ranker